Are you sure?

FangRedShewolf.png
All: 67/69
Folder: 3/3
It is Fang - toothead shewolf.

11:10 Sat 10/7/2006
Kot.K
Ohh jak mnie tu dawno nie by³o ^_^ ale w³asnie namalowa³am naprawdê cudny rysek przedstawiaj¹cy Starli jako prawdziwego lewka wiêc postanowi³am ¿e wpadne i go tu wsadzê
Nie wiem mo¿e mi siê tylko zdaje ale ten wilczek przypomina mi strochê tego w tulipanach ^^;

Artist login
Password
Register Forgot?