Are you sure?

Fight.jpg
All: 41/69
Folder: 6/9
Kot.K said that Kale should look out beacuse Starli can take away her boyfriend (T.F.T.).
Kale is very nervous.

10:21 Fri 6/9/2006
Kot.K
XD Kale tylko jej nie zabij kociaczku bo kogo ja bêdê rysowa³a XD Starli tylko ¿artowa³a Tiger For Tea jest twój i dopilnuje ¿eby nawet o nim nie myœla³a XP nie mysla³am ¿e ktoœ mo¿e byæ a¿ tak zazdrosny XD *krzyczy do Starli* -Starli s³ysz³aœ trzymaj swoje ³apki zdaleka od niego wiem ¿e jst s³odki ale nawet o tym nie myœl zajmij siê lepiej swoim Flashem XD a nie cudzymi tygryskami!!!!!

Ps:A tak po za tym rysek jest cudny
PS2:Przykro mi ze nie uda³o ci siê zadoptowac mojego wilczka -_-'' ale tak ³adnie tamta mnie o niego prosi³a gdyby nie to da³a bym ci go po starej znajomoœci dlatego jak najszybciej postaram siê dac wilczka do adopcji specjalnie dla ciebie ^_^ wiêc wypatruj go tam

Artist login
Password
Register Forgot?